จำนวนนักเรียนทั้งหมด
29,234

คน

นักเรียนชาย
15,418

คน

นักเรียนหญิง
13,816

คน