การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ NT ของระดับชั้นป.3 จำแนกออกเป็น 4 ด้าน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา