การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นป.6 ระดับประเทศ จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นป.6 ระดับสังกัด จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นป.6 ระดับเขต จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา