การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นม.3 ระดับประเทศ จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นม.3 ระดับสังกัด จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ ONET ของระดับชั้นม.3 ระดับเขต จำแนกออกเป็น 5 ส่วน ทั้งหมด 3 ปีการศึกษา