คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาimage1

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

image2

นายวิสูตร เจริญวงษ์


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

image3

นายวิสูตร เจริญวงษ์


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

image4

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image5

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image6

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image7

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image8

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image9

นายวิสูตร เจริญวงษ์


นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image10

นายวิสูตร เจริญวงษ์


นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image11

นายวิสูตร เจริญวงษ์


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image12

นายวิสูตร เจริญวงษ์


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

image13

นายวิสูตร เจริญวงษ์


ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2